Stichting Organisatie Karnaval (SOK)

De SOK – Stichting Organisatie Karnaval – is de overkoepelende organisatie voor carnaval in Rommelgat (Veldhoven). Zij is onder meer verantwoordelijk voor de keuze van de Grote Prins van Rommelgat, de evenementen die daar toe behoren en de kinderoptocht op carnavalszaterdag en de grote optocht op carnavalszondag. Het bestuur en commissieleden bestaat louter uit vrijwilligers.

De huidige organisatiestructuur is opgebouwd uit een bestuur met commissies. Elke commissie is in het bestuur vertegenwoordigd door de voorzitter van de desbetreffende commissie.

Tijdens de bestuursvergaderingen worden algemene zaken besproken alsmede commissiezaken.

  • Het Bestuur bepaalt de te volgen koers van de SOK en stuurt de commissies aan.
  • De Commissies geven invulling aan deze door het Bestuur uitgezette richtlijnen.
  • De Commissies verzorgen inhoudelijk de benodigde acties om te komen tot het gewenste resultaat.
  • De Commissies rapporteren aan het Bestuur (kopie notulen en mondeling in bestuursvergaderingen)
  • Bestuur en Commissies evalueren jaarlijks.

Commissies

In de statuten zijn navolgende bepalingen opgenomen:

Het bestuur kan werkgroepen en commissies instellen ter ondersteuning en ter bevordering van bepaalde vormen van uitvoerend werk. Een werkgroep of commissie bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden, waarvan tenminste een lid tevens lid is van het bestuur. De leden van een werkgroep of commissie worden door het bestuur benoemd.

Bestuur

Roel de Win
(Interim) Voorzitter
Anja Morren
Secretaris
Karin van der Schoot
Penningmeester
Erik van Rooij
Bestuurslid
Sjeel Lathouwers
Bestuurslid
Aad Vlielander
Bestuurslid

Commissies

Hierna is per commissie verwoord wat de doelstellingen zijn en hoe die behaald worden.

Prinsencommissie

Deze heeft als taak jaarlijks een kandidaat voor de Prins van Rommelgat te vinden en in overleg zijn gevolg. Vacature kunt u hier vinden.

De prinsencommissie bestaat uit:
Roel de Win (voorzitter)
Rinus Camps
Henri Smets

(prins@rommelgatdesgonste.nl)

Evenementencommissie

Deze heeft als taak het organiseren en verzorgen van door de SOK geplande evenementen, zoals het Prinsenbal en de Schlageravond alsook het Boerenbal en de Sleuteloverdracht alsmede het beheren van roerende zaken welke ter beschikking van de SOK staan.

De evenementencommissie bestaat uit:
Aad Vlielander (voorzitter)
Arian Luijten
Nikita Thijssen
Wilko van der Looy
Remco van Gompel
Joris Barnier

(evenementen@rommelgatdesgonste.nl)

Optochtcommissie

Deze heeft als taak het organiseren en verzorgen van een kinderoptocht en een grote optocht, tevens het collecteren tijdens de grote optocht.

De optochtcommissie bestaat uit:
Erik van Rooij (voorzitter)
Roel de Win
Gerard van de Weijer
Geert Schonewille
Willem Warmoeskerken
Will de Vroom
Henri Smets

(optocht@rommelgatdesgonste.nl)

Krantencommissie

Deze heeft als taak het in opdracht van en in samenwerking met het dagelijks bestuur uitbrengen van een kwalitatief goede carnavalskrant en het verspreiden daarvan in Veldhoven.

De krantencommissie bestaat uit:
Sjeel Lathouwers (voorzitter)
Sjors Keeris
Maureen Verdonschot
Tamara van Thiel

(rommelpot@rommelgatdesgontse.nl)

Communicatiecommissie

Deze is destijds niet in de statuten opgenomen. De communicatie-commissie verzorgt alle communicatie en promotie over Carnaval in Rommelgat via de website, social media en dag- en weekbladen.

De communicatiecommissie bestaat uit:
Sjeel Lathouwers (voorzitter)

(promotie@rommelgatdesgonste.nl)

Jeugdcommissie

Deze is destijds niet in de statuten opgenomen. We zijn druk doende om de jeugd-commissie verder op te tuigen.

De jeugdcommissie bestaat uit:
Roel de Win
Sjeel Lathouwers

(jeugd@rommelgatdesgonste.nl)

Sponsoringcommissie

Deze is destijds niet in de statuten opgenomen. De sponsorcommissie verzorgt de sponsoring om de SOK-evenementen in Rommelgat mogelijke te maken. Sponsoring is van klein naar groot, zoals de jaarlijkse speldjes, De Club van 55 en de Club van 111.

De sponsorcommissie bestaat uit:
Roel de Win
Erik van Rooij

(sponsor@rommelgatdesgonste.nl)